e-Arşiv

e-Arşiv
Sadece Şirketlere Değil; Herkese Elektronik Fatura!

 

  e-Arşiv, e-Fatura kapsamındaki ve kapsam dışındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

 

Herkese Elektronik Fatura

   Fatura göndermek için karşınızdaki şirketin e-Fatura’ya kayıtlı olması, hatta muhatabınızın şirket olması zorunlu değil. Son kullanıcılara da e-Arşiv ile fatura gönderebilirsiniz.

Yeni Bir Reklam Alanı

     Dilediğiniz formatta gönderebileceğiniz faturalarınıza, son kullanıcıya yönelik reklam içeriklerinden kutlama mesajlarına kadar istediğiniz tüm yazılı ve görsel mesajları dahil edebilirsiniz.

Ağaçlar Yerine Maliyetiniz Azalsın

     Postalama ve arşivleme gibi dertlerle klasörlerce fatura koçanlarının düzenlenmesinin size kaybettirdiği zamanı ve maliyeti işlerinize ve inovasyonlarınıza aktarabilirsiniz.

Sisteminizle Uyumlu

     Kullanmakta olduğunuz bilgi işlem ve muhasebe sistemlerinize entegre bir şekilde çalışan yapısıyla, alıştığınız düzeninizi değiştirmek zorunda değilsiniz. Sizin faturanız, sizin müşteriniz, sizin sisteminiz!

e-Arşiv e-Fatura

B2B + B2C

B2B

Fatura hem elektronik ortamda hemde kağıt çıktısı alınarak alıcısına ulaştırılabilir.

Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir. Kağıt çıktı alınamaz.
Ay bitiminde GİB'e rapor iletilir. Alıcısına iletilen her fatura önce GİB'e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir. UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler, mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır Belgeler, mali mühür ile imzalanır. Zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemine onay alınarak kullanılabilir GİB Portal, entegrasyon, özel entegratör yöntemlerinden biri kullanılır
İnternet üzerinden satış yapan ve ciro hacmi 2014-2015 yılı için 5 milyon TL ve üzeri mükellefler için zorunludur. Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.
e-Fatura mükellefi harici gönderilen tüm faturalar, e-Arşiv faturası olarak oluşturulmalıdır.

Sadece e-Fatura mükelleflerine e-Fatura oluşturulmalıdır.

e-Fatura mükellefi olmayan tüm müşterilere e-Arşiv faturası oluşturulur.Fatura kesilecek kişi, e-Arşiv mükellefi olmak zorunda değildir. e-Fatura kesilecek müşteri, e-Fatura mükellefi olmak zorundadır.
e-Arşiv faturasının 2. nüshası, elektronik olarak saklanmak zorundadır. e-Faturanın tüm nüshaları elektronik ortamda saklanmak zorundadır.

 

   E-Arşiv, e-fatura uygulaması dışında kalanlara kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. E-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin matbu fatura düzenlemesi sona ereceğinden anlaşmalı matbaada fatura bastırmasına gerek olmayacaktır.

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler
  • Elektronik Fatura Kayıt Sistemi'ne (EFKS) bağlı olan şirketler
  • Bunun dışında, bütün firmalar isteğe bağlı e-Arşiv başvurusu yapılabilir

   İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Bunun dışında, isteğe bağlı kullanım gerçekleştirilebilir.

   Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

   Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.
   Elektronik Arşiv uygulaması, çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için fatura oluşturma, kargolama ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. e-Arşiv uygulaması sayesinde firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilir ve faturanın 2.nüshasını elektronik olarak saklayarak arşivleme maliyetini azaltabilirler.

   Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

   Bu kapsamında müşterilerine; Mükelleflere elektronik ortamda fatura ve e-arşiv raporu oluşturma,
Mali mühürle onaylama, Zaman damgası kullanma ve oluşturulan faturayı Tebliğe uygun olarak elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler.

   e-Arşiv uygulaması, sadece saklama hizmeti veren bir uygulama değildir. Bu sebeple, e-Arşiv uygulaması kapsamında, sadece e-Fatura kapsamı dışında kalan faturalar oluşturulup imzalanıp saklanabilmektedir. Başka herhangi bir belge türü saklanamamaktadır.

   E-Arşiv ile alıcısına elektronik ortamında iletilme izni verilmiştir. Belirlenen elektronik format ise arşiv imzası ile imzalanmış PDF dosyasıdır. Faturasını PDF formatına dönüştüren firmalar dosyayı sisteme göndererek imzalanmasını sağlayabilir.

   Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulama kaydıdır.
   Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar.e-Arşiv sisteminde zaman damgası sorumluluğu özel entegratöre ait olduğu için mükellefler tarafından zaman damgası temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

   Özel Entegratörin, e-Arşiv sisteminde zaman damgası gömülü olarak bulunmaktadır. Bu sebeple, ayrıca mükellef tarafından temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

   Hayır. Internet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.

   e-Arşiv Uygulamasına kayıtlı mükellefler; e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere, nihai tüketicilere ve yurt dışındaki müşterilerine e-Arşiv uygulaması kapsamında elektronik fatura düzenlerler.

   e-Arşiv izni alan mükellefler ve e-Arşiv hizmeti veren özel entegratörler, düzenledikleri elektronik belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan standartlara uygun e-Arşiv Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve e-Arşiv kılavuzunda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır.
   e-Arşiv uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

   Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafaza edilmesi zorunlu olup, mükellefler yurt dışında ikincil bir arşivleme de yapabileceklerdir.

   İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Ancak istenmesi halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevi yerine getirilebilir.

> e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri adlarına düzenlenen faturaları kâğıt ortamda almak ve saklamak zorundadır.

   Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-Fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçecektir.
   e-Arşiv olarak düzenlene faturaların irsaliye yerine geçebilmesi için “irsaliye yerine geçer “ifadesi fatura içerisinde yer almalıdır.

   Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı vergi mükellefi olmayanlarda uygulanan istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.
Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilecektir. Bu faturalar internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilecektir.

   Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

   e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.

 

Bu Ürünle İlgileniyorum

 

logo ozel entegrator uyumsoft ozel entegrator

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.